IK Frej Täby

Årsmöte IK Frej Innebandy – 14 september

Styrelsen i IK Frej Innebandy vill hälsa dig välkommen till klubbens årsmöte.

Datum och tid: 14 sep 2020 kl 19:00 – 21:00
Plats: Pressrummet, Vikingavallen.

Pressrummet är bokat för vårt Årsmötet men under rådande omständigheter bör vi inte samla fler än 15 personer för att efterleva gällande restriktioner från FHM. Det betyder att om fler än 15 personer kommer att delta kommer vi att genomföra årsmötet digitalt, via Teams. Ber därför er som vill närvara att anmäla ert deltagande senast 11/9 till kansli@ikfrej.se

Om Årsmötet kommer att ske via teams informeras via mail senast 14/9.

Hälsningar Styrelsen gm Camilla

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll.
 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Behandling av motioner som senast två veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen.
 12. Val av styrelsens ordförande för tre år.
 13. Val av kassör för tre år.
 14. Val av styrelseledamöter för två år.
 15. Val av två revisorer för ett år.
 16. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen.
 17. Övriga ärenden.
1226 views